OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Stowarzyszenie turystyczne AOT

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z obowiązywaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych wAugustowskiej Organizacji Turystycznej, zwanej danej „AOT”

Kto jest administratorem danych osobowych i czyje dane osobowe są przez nas przetwarzane?

Administratorem danych osobowych:

 • klientów i osób korzystających z usług AOT;
 • właścicieli obiektów wpisanych do bazy turystycznej AOT
 • członków i pracowników AOT;
 • reprezentantów podmiotów i przedsiębiorców, którzy współpracują z AOT na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • adresatów korespondencji i in.

jest Augustowska Organizacja Turystyczna.

Dane kontaktowe administratora:

Adres siedziby: Rynek Zygmunta Augusta 44, 16-300 Augustów

Adres korespondencyjny: Rynek Zygmunta Augusta 19, 16-300 Augustów

Telefon: 728-755-936

Poczta elektroniczna:aot@poczta.onet.eu

Jaki jest cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe w AOT przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO – w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym utrzymania korespondencji, organizacji wydarzeń i rekrutacji;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie zawarcia i wykonania umów cywilnoprawnych;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wypełniania obowiązków ciążących na administratorze w ramach realizacji zadań statutowych, w tym zadań powierzonych przez organy i jednostki publiczne w oparciu w szczególności o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie działalności marketingowej i promocyjnej na rzecz regionu oraz realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów tj. ustalanie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń oraz przechowywanie danych osobowych w celach archiwalnych (dowodowych);
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w zakresie danych szczególnej kategorii, niezbędnych dla realizacji praw i obowiązków spoczywających na AOT jako pracodawcy.

Kiedy istnieje obowiązek podania danych?

W przypadku zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe – podanie danych osobowych innych niż wskazane przez AOT będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku realizacji umów cywilnoprawnych oraz innych zadań statutowych jest ono niezbędne, a niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić realizację celu.

Komu będziemy udostępniać przedmiotowe dane osobowe?

AOT udostępni dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zobowiązań umownych. Należy podkreślić, że AOT może też udostępnić dane osobowe określonej grupie podwykonawców, świadczących usługi wspomagające w zakresie infrastruktury teleinformatycznej(systemy informatyczne lokalne i w chmurze obliczeniowej) w ramach instytucji powierzenia przetwarzania oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe (kanał tradycyjny – papierowy i hosting poczty elektronicznej), księgowe,rozliczeniowe (banki) i in. AOT zobowiązana jest w związku z zasadą jawności życia publicznego do udostępniania informacji publicznej – w ramach realizacji powierzonych zadań publicznych (np. na wniosek osoby trzeciej, strona internetowaAOT), która może zawierać dane osobowe. Co do zasady staramy się informacje te anonimizować, biorąc przy tym pod uwagę prywatność osób fizycznych. AOT nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu, aż ustanie okres zobowiązujący administratora do przechowywania danych w związku z odpowiednim przepisem prawa. Informujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W pozostałym zakresie, które opiera się w szczególności o interes prawny administratora, dane osobowe będą przechowywyane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Zgodnie z art. 15-22 RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy Państwa dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
 • prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
 • prawo do niepodlegania profilowaniu;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuacją;
 • prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22)5310300, fax. (22)5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.