Statut AOT

Stowarzyszenie turystyczne AOT

Załącznik nr 1do uchwały nr 5 z dnia 03 czerwca 2009 r. Walnego Zebrania Członków AOT

STATUT

AUGUSTOWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Augustowska Organizacja Turystyczna, zwana dalej AOT, działa jako stowarzyszenie na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.) i innych ustaw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§2.

 1. AOT działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą na rzecz promocji regionu, w tym szczególnie Ziemi Augustowskiej.
 2. Siedzibą władz AOT jest Augustów.
 3. AOT jest osoba prawną.
 4. AOT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 5. Czas trwania AOT jest nieograniczony.

§3.

AOT może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI

§4.

Celem AOT jest promocja regionu, w tym szczególnie Ziemi Augustowskiej jako krainy atrakcyjnej turystycznie oraz inicjowanie, opiniowanie, wspieranie i realizowanie projektów istotnych dla Ziemi Augustowskiej. Ponadto celami statutowymi są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej, ochrony środowiska, ekologii, turystyki, krajoznawstwa i edukacji.

§5.

 1. Zadania statutowe AOT realizuje poprzez

a) działalność marketingową i promocyjną na rzecz regionu, w tym szczególnie Ziemi Augustowskiej poprzez:

organizację lub udział w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych krajowych i zagranicznych,

udział w opracowywaniu strategii rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej,

zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych,

wydawanie katalogów, informatorów i innych materiałów promocyjnych,

wspieranie funkcjonowania informacji turystycznej,

działalność na rzecz integracji środowiska związanego z turystyką,

kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych,

gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,

b) działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych:

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

turystyki i krajoznawstwa;

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

c) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami i jednostkami a AOT.

 1. AOT, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

a) organami administracji państwowej,

b) jednostkami samorządu terytorialnego,

c) organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie,

d) Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,

e) polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów,

f) innymi podmiotami.

§6.

 1. AOT może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej AOT służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 2. Działalność gospodarczą AOT prowadzi w zakresie:

a) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B

b) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C

c) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z,

CZŁONKOWIE AOT

§7.

Członkowie AOT dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.

§8.

 1. O członkostwo zwyczajne AOT mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne spełniające jeden z poniższych warunków:

a) osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa agroturystyczne lub wynajmujące pokoje w kwaterach prywatnych,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) przedsiębiorcy, których przedmiotem działalności jest działalność związana z turystyką,

d) organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki,

e) inne osoby prawne, których cele statutowe są zbieżne z celami AOT.

 1. Członkowie zwyczajni AOT działają poprzez swojego przedstawiciela, Członkowie będący jednostkami samorządu terytorialnego działają poprzez swoich przedstawicieli w liczbie trzech osób, którzy w ich imieniu realizują wszystkie prawa i wykonują obowiązki wynikające z przynależności do AOT.
 2. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przystąpieniu 2. do AOT.
 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się uchwałą Zarządu.
 4. Członkowie założyciele AOT stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania AOT.

§9.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Do czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów AOT.
 2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów AOT, gdy udział taki jest przewidziany przez Statut.
 3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz AOT.
 4. Uczestniczenia w organizowanych przez AOT imprezach promocyjnych wymienionych w §5. ust. 1 Statutu na warunkach określonych przez Zarząd AOT.

§10.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 1. Brać czynny udział w działaniach AOT oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał AOT.
 2. Wypełniać zadania wynikające z funkcji pełnionych w AOT.
 3. Prezentować cele i program AOT na zewnątrz.
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§11.

 1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje 1. uchwałą Zarząd AOT.
 2. Wygaśnięcie członkostwa następuje po złożeniu rezygnacji, utraty osobowości prawnej lub śmierci członka.
 3. Pozbawienie członkostwa następuje w następujących przypadkach:

a) działania członka na szkodę AOT,

b) niestosowanie się do wymogów Statutu AOT,

c) niewypełnienia obowiązków wobec AOT,

d) zalegania z płaceniem składek za okres 1 roku i nieuregulowania zaległości pomimo pisemnego upomnienia

 1. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków, Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 7 – dniowym wyprzedzeniem.
 2. Od uchwały Zarządu AOT o pozbawieniu członkostwa, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków wniesione w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§12.

 1. Status członka wspierającego otrzymuje osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością AOT i popierająca zadania statutowe i wyrażająca wolę współpracy z AOT oraz deklarująca płacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków.
 2. AOT liczy, że w szczególności przedsiębiorstwa produkcyjne, spółki, banki oraz firmy handlowe i usługowe wejdą do AOT na prawach członka wspierającego.

§13.

 1. AOT będzie zapraszał członków wspierających do udziału w organizowanych imprezach targowo promocyjnych.
 2. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach AOT swoje oferty na preferencyjnych zasadach.
 3. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w §9. ust. 3 i 4 Statutu.

§14.

Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej przez okres 1 roku i nieuregulowania zaległości pomimo pisemnego upomnienia.

ORGANY AOT

§15.

 1. Organami AOT są:

a) Walne Zebranie Członków AOT,

b) Zarząd AOT,

c) Komisja Rewizyjna,

 1. Uchwały wszystkich organów AOT zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§16.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych Członków Walnego Zebrania.
 2. Członkowie wybrani do władz AOT mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
 3. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej AOT. Przedstawiciele tego samego członka AOT nie mogą pełnić funkcji jednocześnie w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie.
 5. Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów delegacji.

§17.

 1. Wygaśniecie członkostwa we władzach AOT w trakcie trwania kadencji następuje po złożeniu rezygnacji do Zarządu.
 2. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu AOT w trakcie kadencji bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu, skład osobowy Zarządu AOT może być uzupełniony w drodze dokooptowania Członka Zarządu AOT jednomyślną uchwałą pozostałych Członków Zarządu AOT. Ilość osób dokooptowanych w trakcie jednej kadencji nie może przekraczać 2/5 ilości osób pochodzących z wyboru. W innym przypadku skład Zarządu AOT jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na zwolnioną funkcję w trybie przewidzianym w Statucie, na czas do końca kadencji.
 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Komisji Rewizyjnej AOT w trakcie kadencji bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu, skład osobowy Komisji Rewizyjnej AOT może być uzupełniony w drodze dokooptowania Członka Komisji Rewizyjnej AOT jednomyślną uchwałą pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej AOT. Ilość osób dokooptowanych w trakcie jednej kadencji nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru. W innym przypadku skład Komisji Rewizyjnej AOT jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na zwolnioną funkcję w trybie przewidzianym w Statucie, na czas do końca kadencji.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW AOT

§18.

 1. Walne Zebranie Członków AOT jest najwyższą władzą AOT.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

b)członkowie wspierający – z głosem doradczym,

c) zaproszeni goście.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do jednego głosu, przy czym członkowie, będący jednostkami samorządu terytorialnego mają trzy głosy.

§19.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne 1. lub nadzwyczajne.
 2. Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd AOT.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd AOT z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych AOT w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 5. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku kalendarzowym w terminie do 30 czerwca, a Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze co 3 lata.
 6. O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 7. W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania następuje po 30 minutach w tym samym miejscu. Dla ważności podejmowanych uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

§20.

 1. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewodniczący, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 2. Obrady Walnego Zebrania Członków protokołuje sekretarz, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 3. Protokół podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

§21.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian,

b) wybieranie przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków,

c) wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Prezesa AOT,

d) wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym pozostałych członków władz AOT,

e) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g) ustalenie wysokości składek członkowskich,

h) uchwalenie preliminarza dochodów i wydatków AOT,

i) podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

j) uchwalenie rocznego programu działania AOT,

k) podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu z organizacji, o których mowa w § 2 oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji,

l) podejmowanie uchwał w sprawie mienia AOT, gdy przekracza to zakres zwykłego zarządu,

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu AOT i przeznaczeniu jego majątku,

n) ustalanie jednorazowej opłaty członkowskiej.

 1. Nieudzielenie Zarządowi AOT absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu. Odwołany Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.
 2. Walne Zebranie Członków ma obowiązek dokonać wyboru nowego Zarządu AOT w ciągu 2. kolejnych 30 dni.

ZARZĄD AOT

§22.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności AOT, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu AOT wchodzą:

a) Prezes,

b) dwóch Wiceprezesów,

c) Skarbnik i Sekretarz.

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, wybierając spośród siebie dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§23.

 1. Do zadań Zarządu AOT należy:

a) zwoływanie i przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) zwykły zarząd mieniem AOT,

d) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków,

e) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia lub pozbawienia członkostwa AOT,

f) wyłanianie w drodze konkursu pracowników Biura AOT,

g) delegowanie przedstawicieli AOT do innych instytucji i organizacji,

h) realizacja zadań nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów AOT,

 1. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom właściwych warunków działania,

§24.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa AOT w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.
 2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne 2. Zebranie Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§25.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem AOT powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu AOT.
 2. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 – osobowym. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego Komisji.

§26.

Do działań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków AOT,
 2. kontrola zgodności działań organów AOT ze Statutem AOT i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 3. kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.

§27.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu przez Walne Zebranie Członków.

INNE KOMISJE STAŁE I DORAŹNE

§28.

Walne Zebranie Członków może powołać inne Komisje stałe i doraźne odpowiedzialne za przeprowadzenie ściśle określonych przez Walne Zebranie Członków czynności lub zadań.

§29.

Komisje działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.

BIURO AOT

§30.

 1. W celu właściwego wykonywania zadań przez Zarząd AOT tworzy się Biuro AOT.
 2. Regulamin organizacyjny Biura AOT uchwala Zarząd AOT.

§31.

 1. Zasady wynagradzania pracowników Biura AOT ustala Zarząd AOT.
 2. Prezes Zarządu AOT wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Biura AOT.

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA AOT

§32.

Majątek AOT stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§33.

 1. Źródłami powstania 1. majątku AOT są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, spadki i zapisy,

c) dochody z majątku AOT,

d) środki pomocowe,

e) wpływy z ofiarności publicznej,

f) dotacje,

g) dochody z własnej działalności statutowej,

h) dochody z działalności gospodarczej.

 1. AOT prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd AOT.
 2. Gospodarka finansowa AOT prowadzona jest w oparciu o preliminarz dochodów i wydatków uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§34.

 1. Zarząd AOT może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków AOT.
 2. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty na mocy, których AOT zaciąga zobowiązania materialne wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

ZMIANA STATUTU ROZWIĄZANIE AOT

§35.

 1. Rozwiązanie AOT wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków AOT uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu AOT Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku AOT.
 4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania AOT podlegają zgłoszeniu Sądowi prowadzącemu rejestr AOT celem dokonania stosownych wpisów.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji AOT, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

Rynek Zygmunta Augusta 19 16-300 Augustów

728 755 936

aot@poczta.onet.eu